Begrippen

Je wilt een huis kopen, verbouwen, een hypotheek oversluiten of weten wat je maximaal kunt lenen. Je gaat op onderzoek uit. Je komt vaak in aanraking met veel vakbegrippen. In deze begrippenlijst leggen wij je de meest voorkomende begrippen aan je uit.

A

Advies- en bemiddelingskosten

Voor een hypotheekadvies betaal je advieskosten. Het eerste (oriënterende) gesprek bij Hypotheek Visie is kosteloos. Als je daarna besluit om van onze advies- en/of bemiddelingsdiensten gebruik te maken, dan brengen we kosten bij je in rekening. Deze kosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting.In ons dienstverleningsdocument lees je meer over de hoogte van onze kosten.

Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd wanneer je tussentijds een levensverzekering beëindigt. De afkoopwaarde is de op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering min de eventuele kosten.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij je alleen rente betaalt en niets aflost. Je lost de hypotheek af met je eigen middelen of bij de verkoop van de woning. Deze hypotheekvorm is altijd populair geweest door de lage maandlasten die er aan vast zitten. Meestal werd een aflossingsvrije hypotheek gecombineerd met een andere hypotheekvorm. Voor een nieuwe hypotheek die je vanaf januari 2013 afsluit, heb je alleen nog recht op hypotheekaftrek als je voor een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek kiest. Had je op 31 december 2012 al een hypotheek? Dan kun je over een aflossingsvrije hypotheek nog wel hypotheekrenteaftrek hebben.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de maandlast bestaat uit het totaal van rente en aflossing. In het begin van de hypotheek is het aflossingsdeel binnen de maanlast laag, maar deze neemt tijdens de looptijd steeds meer toe. Voor de rente geldt juist het tegenovergestelde. Aan het eind van de looptijd is de hele hypotheek afgelost. Een belangrijk kenmerk van de annuïteitenhypotheek is dat, zolang het rentepercentage gelijk blijf, de maandlast iedere maand hetzelfde is.

Een annuïteitenhypotheek is een van de hypotheken waarbij je recht hebt op hypotheekrenteaftrek.

Anw (Algemene nabestaandenwet)

De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij aanspraak maken op een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • je hebt de AOW leeftijd nog niet bereikt
  • je hebt een kind dat jonger is dan 18 jaar
  • je bent voor 1 januari 1950 geboren
  • je bent voor minimaal 45% arbeidsongeschikt

De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van het feit of je nog ander inkomen, of een andere uitkering hebt. Je ontvangt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

AOW (Algemene ouderdomswet)

De AOW is een basispensioen van de overheid dat je ontvangt als je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Deze leeftijd was altijd 65 jaar. Om de AOW en het pensioen betaalbaar te houden moeten we langer doorwerken. Daarom loopt de AOW-leeftijd de komende jaren op naar 67 jaar. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk  van je woonsituatie. Bijvoorbeeld of je alleen woont, een alleenstaande ouder bent of samenwoont. De hoogte van de AOW wordt afgeleid van het minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die het inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid verzekert. De verzekerde ontvangt vanaf dat moment maandelijks een uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid.

B

Bankgarantie

Als je een woning koopt, wil de verkoper graag zekerheid. Hij vraagt dan om een waarborgsom. Dit houdt in dat hij (meestal) 10% van de koopsom ontvangt als je de verplichtingen uit het koopcontract niet nakomt. Je kunt dit zelf betalen, maar je kunt ook een bankgarantie afsluiten. Met een bankgarantie verklaart de bank aan de verkoper dat zij het bedrag van de waarborgsom zal storten als jij als koper je verplichtingen uit het koopcontract niet nakomt.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm die bestaat uit twee onderdelen. De lening waar je maandelijks rente over betaalt en een bankrekening. Op deze bankrekening leg je elke maand een bedrag in. De bankrekening kan een spaarrekening of beleggingsrekening zijn. Over de spaarrekening wordt vaak een rentepercentage vergoedt dat gelijk is aan de hypotheekrente die je betaalt. Op de einddatum los je de hypotheek af met het saldo dat op de bankrekening staat.

Belastingaftrek

Er zijn bepaalde kosten die je in mindering kunt brengen op je inkomen. Hierdoor verlaagt de inkomenstenbelasting die je verschuldigd bent. Eén van deze kosten is de hypotheekrente. Als je een woning koopt, mag je in het jaar van aankoop ook de financieringskosten eenmalig aftrekken van de belasting.

Bereidstellingsprovisie

Voor het afsluiten van een hypotheek vraag je een hypotheekofferte aan. In deze offerte staat de hypotheekrente vermeld die voor jouw hypotheek gaat gelden. De hypotheekofferte is een paar maanden geldig. Heb je meer tijd nodig dan kun je de getekende hypotheekofferte verlengen tegen de rente die in de offerte genoemd is. Als de marktrente is gestegen, dan brengt de geldverstrekker kosten in rekening voor het verlengen van de offerte. Dit heet bereidstellingsprovisie.

Voorbeeld

Je hebt een hypotheekofferte ontvangen met een rente van 4,0% (10 jaar vast). De offerte is 3 maanden geldig. Het lukt je echter niet om binnen die periode bij de notaris te zitten. Je wilt de offerte met 2 maanden verlengen.
De rente is de afgelopen maanden gestegen met 0,2%. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,25% per hele maand. Je hypotheekbedrag is € 200.000. Je moet over twee maanden bereidstellingsprovisie betalen; dit is 2 x 0,25% x € 200.000 = € 1.000.

Je kunt ook een nieuwe offerte opvragen. Omdat de rente met 0,20% is gestegen betaal je dan 10 jaar lang een hogere rente: 10 x 0,2% x € 200.000 = € 4.000 extra aan rentelasten.
Door de offerte te verlengen, en de bereidstellingsprovisie te betalen, ben je voordeliger uit.

Bijleenregeling

De bijleenregeling houdt in dat je de overwaarde van je oude huis moet gebruiken voor de aankoop van je nieuwe woning.

Voorbeeld
De verkoopwaarde van je huis is 200.000 euro. Je had een hypotheek van 100.000 euro. De overwaarde is dan 100.000 euro. Als je nieuwe woning 350.000 euro kost, dan mag je een hypotheek afsluiten van 250.000 euro. Dit is namelijk het aankoopbedrag verminderd met de overwaarde van de oude woning. Over dit bedrag heb je hypotheekrenteaftrek. Sluit je toch een hogere hypotheek af, dan is de rente over dit extra hypotheekbedrag niet aftrekbaar.

Boeterente

De boeterente is een vergoeding die je betaalt aan de geldverstrekker als je de hypotheek vervroegd aflost. Dit doe je bijvoorbeeld als je tussentijds je hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker. Boeterente moet je betalen als de marktrente lager is dan de hypotheekrente die je betaalt. De geldverstrekker loopt door de aflossing namelijk rente-inkomsten mis. Bij verkoop van de woning mag je meestal boetevrij aflossen.

Boetevrije aflossing

Bij de meeste geldverstrekkers mag je jaarlijks een klein gedeelte van je hypotheek boetevrij aflossen. Het bedrag is meestal uitgedrukt in een percentage van het (oorspronkelijk) geleende hypotheekbedrag. Doorgaans is het 10%.

Borgtochtprovisie (NHG)

Borgtochtprovisie moet je betalen voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Goed om te weten: de borgtochtprovisie is aftrekbaar van de belasting.

Bouwdepot

Als je een hypotheek afsluit, kan een deel van de lening bestemd zijn voor de bouw of verbouw van de woning. Dit bedrag wordt nog niet aan je uitbetaald. De geldverstrekker stort een bedrag in een bouwdepot. Uit dit bouwdepot worden de kosten voor de (ver)bouw vervolgens betaald. Uitbetaling gebeurt aan de hand van nota’s van de (ver)bouw die je naar de geldverstrekker opstuurt.

Bouwrente

Koop je een nieuwbouwwoning waarbij de aannemer al gestart is met de bouw? Dan kan er bouwrente in rekening gebracht worden. Bouwrente is de rente die je betaalt aan de aannemer over de koopsom van de grond en de reeds vervallen bouwtermijnen tot aan het moment van  passeren van de woning bij de notaris.

Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring geeft inzicht in de bouwkundige staat van het huis. Zo kunnen er verborgen gebreken aan het licht komen zoals een lekkage of houtworm. In het rapport krijg je ook een begroting van de kosten van de mogelijke herstelwerkzaamheden.

Box 1

Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 verschillende belastingboxen. Voor iedere belastingbox geldt een eigen belastingtarief. In box I valt het belastbaar inkomen uit werk en woning zoals winst uit onderneming, loon, sociale uitkeringen en inkomsten uit eigen woning. Aftrekposten in deze box zijn hypotheekrente en uitgave voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering).

Box 3

Er zijn 3 verschillende belastingboxen voor de inkomstenbelasting. Voor elke box geldt een eigen belastingtarief. In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast. De belasting in deze box wordt als volgt berekend: vermogen x 4% x 30%. Daarbij wordt gekeken naar de saldo’s per 1 januari.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Leningen staan geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook als je ooit een betalingsachterstand hebt opgelopen of als je nu achterloopt met betalingen kan dit vermeld staan. Geldvertrekkers willen graag weten of je ergens anders geld hebt geleend of dat je betalingsproblemen hebt (gehad). Als dat het geval is kun je minder lenen en in sommige vallen kom je niet in aanmerking voor een hypotheek.

D

Dagrente

De dagrente is de rente die geldt op dit moment. Teken je een hypotheekofferte ,dan staat daarin een rentepercentage genoemd. Als er sprake is van dagrente en op de dag van het passeren van de hypotheekakte bij de notaris is de dagrente lager, dan betaal je die (lagere) rente. Is de dagrente op dat moment hoger dan geldt de rente die in de hypotheekofferte staat.

Dalrente

Dit is de laagste rente tussen het teken van de hypotheekofferte en het passeren van de hypotheekakte. Als je een offerte tekent met dalrente, dan krijg je de laagste rente die er in de periode van het teken van de hypotheekofferte en passeren was. Je hoeft nooit meer rente te betalen dan er op de offerte staat.

Depotrente

Depotrente is de rente die je ontvangt over geld dat nog in een (bouw)depot staat bij de geldverstrekker.

Dienstverleningsdocument (DVD)

In het dienstverleningsdocument vind je meer informatie over de dienstverlening van Hypotheek Visie. Je vindt er een omschrijving van de werkzaamheden van de adviseur. En de kosten die je hiervoor moet betalen.

E

Eigendomsakte

De notaris maakt de eigendomsakte, ook wel overdrachtsakte genoemd, op na de koop van je huis. De akte wordt geregistreerd bij het kadaster. In de akte is te vinden wie de eigenaar is van de woning.

Eigenwoningforfait (EWF)

Het Eigenwoningforfait is het bedrag dat je moet bijtellen bij je inkomen. De hoogte van het Eigen Woning Forfait wordt berekend over de WOZ-waarde van je woning.

Eigenwoningreserve (EWR)

Verkoop je je huis en ontvang je meer geld dan het bedrag dat je aan hypotheek hebt? Dan is er sprake van overwaarde, ook wel eigenwoningreserve genoemd. Koop je een ander huis? Dan moet je dit bedrag gebruiken voor de aankoop van je nieuwe huis.

Eigenwoningschuld

De Eigenwoningschuld is het hypotheekbedrag dat je bent aangegaan voor de aankoop of verbetering van je eigen woning. De rente over de Eigenwoningschuld is aftrekbaar van de belasting. Heb je daarnaast een extra bedrag geleend voor de inrichting van je woning of om een krediet af te lossen, dan valt dat deel niet onder de eigenwoningsschuld.

Energielabel

Het energielabel voor woningen geeft met klassen en kleuren aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Je kunt dit wel vergelijken met het energielabel op elektrische apparaten. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig. Bij de verkoop van een woning ben je als verkoper verplicht een energielabel te overhandigen aan de koper.

Erfpacht

Erfpacht is een recht om gebruik te maken van een stuk grond dat aan iemand anders toebehoort. Voor het gebruik betaal je een vergoeding, deze heet (erfpacht-)canon. De betaalde erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar.

Executieverkoop

Executieverkoop is de gedwongen verkoop van je huis. De geldverstrekker kan een gedwongen verkoop eisen als je niet aan je betalingsverplichting voldoet. Meestal probeert de geldverstrekker eerst om samen met de schuldenaar tot een oplossing te komen.

Executiewaarde

De excecutiewaarde is de geschatte opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop.

F

Familiehypotheek

De familiehypotheek is een hypotheek die je afsluit bij je familie in plaats van bij de bank. Je leent geld bij een familielid waarbij je huis dient als onderpand.

Financieringskosten

Financieringskosten zijn kosten die worden gemaakt voor het afsluiten van de hypotheek. Denk hierbij aan advieskosten, taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Financiële bijsluiter

In de financiële bijsluiter van een product staat informatie over de risico's, het rendement en de kosten. De financiële bijsluiter ontvang je als een complex financieel product wilt afsluiten. Van een complex financieel product is sprake als het product bestaat uit een combinatie van productsoorten: beleggen, sparen, verzekeren en/of lenen. Denk daarbij aan een levensverzekering, beleggingshypotheek of bankspaarhypotheek.

G

Gouden handdruk

Een ander woord voor gouden handdruk is een ontslagvergoeding. Dit is een bedrag dat als afvloeiingsregeling wordt betaald bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst ter compensatie van toekomstig inkomstenverlies. 

H

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw op te bouwen. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering van je huis.

Hogere inschrijving

De mogelijkheid om voor een hoger bedrag hypotheek in je hypotheekakte op te nemen dan het hypotheekbedrag dat je nu daadwerkelijk leent. Mocht je later extra hypotheek nodig hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan hoef je niet opnieuw naar de notaris als het binnen het in de hypotheekakte vermelde bedrag blijft. Je bespaart dan de notariskosten.

Hoofdelijk schuldenaar

Hoofdelijk schuldenaar wil zeggen dat je aansprakelijk bent voor de schuld die je samen bent aangegaan.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als je samen een hypotheek aangaat voor het kopen van een huis, dan ben je samen ook hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat de geldverstrekker bij jullie beide kan aankloppen als de maandelijkse verplichting niet wordt nagekomen.

Hypotheek / Hypothecaire lening

De hypotheek is een lening waarbij een huis als onderpand dient.

Hypotheekakte

De hypotheekakte is de overeenkomst tussen de jou (hypotheekgever) en de geldverstrekker (hypotheeknemer). Deze akte wordt opgesteld door de notaris en bij de notaris ondertekend. In de overeenkomst staat onder ander vermeld om welk pand het gaat, de hoogte van de hypotheek, de hypotheekrente en de hypotheekvordering. De hypotheekakte wordt ingeschreven in het register van het Kadaster.

Hypotheekaktekosten

Dit zijn de kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken en passeren van de hypotheekakte vermeerderd met de kosten van inschrijving in het hypotheekregister.

Hypotheekgever

Degene die het onroerend goed als onderpand inbrengt (de huiseigenaar).

Hypotheeknemer

Degene die het onroerend goed als onderpand aanvaardt (de geldverstrekker).

Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een voorstel van de geldverstrekker. Hierin staat het bedrag van de hypothecaire lening, het rentepercentage, de maandelijks te betalen bedragen en de voorwaarden. Je ontvangt de offerte pas als de hypotheekverstrekker je aanvraag aan een aantal regels heeft getoetst.

Hypotheekrente

Hypotheekrente is de rente die je iedere maand aan de geldverstrekker betaalt als vergoeding voor de lening.

Hypotheekrenteaftrek

Over je hypotheek betaal je hypotheekrente. Deze rente is aftrekbaar van de belasting. Dit levert je belastingvoordeel op. Door dit belastingvoordeel is je netto maandlast lager. Je hebt recht op hypotheekrenteaftrek als je de hypothecaire lening hebt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning die je gebruikt als hoofdverblijf. 

I

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je schade aan de roerende zaken in en om je woning zoals apparatuur, kleding en meubels.  

K

Kadaster

Het kadaster is instelling waar onroerende zaken staan geregistreerd. Zij registeren onder andere wie de eigenaar is van een onroerende zaak, hoeveel hypotheek er op rust en waar de perceelgrenzen lopen. Het register waarin alles staat vermeld is openbaar. Het Kadaster is een rijksinstelling. De eindverantwoordelijk ligt bij de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Een Kapitaalverzekering Eigen Woning is een levensverzekering die eenmalige een bedrag uitkeert op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. De uitkering moet gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek. Indien wordt voldaan aan een aantal in de wet genoemde voorwaarden dan is de uitkering uit de verzekering belastingvrij.

Koopcontract

Je hebt je droomwoning gevonden. Het bod op de woning is geaccepteerd. Vervolgens teken je een koopcontract. In dit contract staat de koopprijs van het huis, de opleverdatum en de ontbindende voorwaarden. Als je het koopcontract hebt getekend, heb je nog 3 dagen bedenktijd. Je kunt in deze periode nog afzien van de koop zonder opgave van een reden of het betalen van een boete. De drie dagen kunnen langer worden als 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen of als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of een feestdag. De bedenktijd geld dan tot de eerst volgende werkdag.

Koopsompolis

Een koopsompolis is een levensverzekering, waarbij je de totale premie voor een verzekering in één keer stort. Je betaalt dus niet maandelijks een premie voor deze verzekering. Een koopsompolis is bijna altijd een lijfrenteverzekering. De koopsom is dan onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De uitkering op de einddatum ontvang je niet in één keer, maar als periodieke uitkeringen. 

Kosten koper (=k.k.)

Als je een huis koopt staat er bij de vraagprijs vaak de afkorting (k.k.). Dit wil zeggen dat alle kosten die nodig zijn om de woning te kopen voor rekening zijn van de koper. De koper betaalt de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de overdracht.

L

Leningdeel

Je totale hypotheek kan bestaan aan meerdere leningdelen. Het leningdeel is een gedeelte van je totale hypotheek. Ieder leningdeel kan een andere hypotheekvorm, maar ook een andere rentevaste periode hebben.

Levenhypotheek

De levenhypotheek bestaat uit een lening en een levensverzekering. Maandelijks betaal je rente over de lening. Daarnaast betaal je premie voor de levensverzekering. Dit kan een garantieverzekering of een beleggingsverzekering zijn. Je hypotheek los je op de einddatum af met het bedrag dat je opgebouwd hebt in de verzekering. 

Leveringsakte

De notaris maakt de leveringsakte op. Dit wordt ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd. Met deze akte wordt de woning officieel overgedragen aan jou. De woning komt op jouw naam te staan. De akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt als de verzekerde op de einddatum in leven is. De uitkeringen zijn periodiek en vormen (een aanvulling op) je pensioen of prépensioen. De premiebetaling vindt periodiek of eenmalig (zogenaamde koopsom) plaats. Deze premie of koopsom is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen zijn belast.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je elke maand een vast bedrag af waardoor de lening iedere maand afneemt. Je betaalt alleen rente over het resterend bedrag van de hypotheek. De lening wordt elke maand lager waardoor je iedere maand minder rente betaalt. De hypotheek is aan het einde van de looptijd helemaal afgelost. Een lineaire hypotheek is een van de hypotheken waarbij je recht hebt op hypotheekrenteaftrek.

M

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een constructie om als huurder je huurwoning te kopen. Koop je je huurwoning op basis van MGE dan word je eigenaar van de woning maar blijft de woningcorporatie verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Wil je verhuizen? Dan moet je je woning verkopen aan de woningcorporatie. Is er winst of verlies ,dan deel je deze met de woningcorporatie.

Makelaarscourtage

Het bedrag dat je aan de makelaar verschuldigd bent als hij je begeleidt bij het kopen of verkopen van een woning.

Marktwaarde

De marktwaarde van een woning is de waarde die door de taxateur wordt vastgesteld. De marktwaarde bepaalt mede hoeveel hypotheek je kunt krijgt. Je kunt namelijk niet meer dan 101% (in 2018 nog maar 100%) van de marktwaarde van de woning lenen.

Maximale hypotheek

De maximale hypotheek is het bedrag dat je maximaal kunt lenen voor de aankoop of verbouwing van een huis. Hoeveel je kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren:  je inkomen, woonquote, toetsrente en de marktwaarde van de woning.

Meerwerk

Als je een nieuwbouw woning wordt deze meestal standaard opgeleverd. Wil je afwijken van de standaardzaken, bijvoorbeeld een uitbouw, dakkapel of een luxe keuken, dan noemt men dit meerwerk.

Minderwerk

Het tegenovergestelde van meerwerk is minderwerk. Misschien wil je in je nieuwbouwwoning liever de keuken of badkamer door iemand anders laten plaatsen. Je laat deze onderdelen dan niet door de aannemer uitvoeren. Voor het laten vervallen van deze zaken krijg je een korting op de bouwkosten.

N

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand ontvangt als zijn of haar partner komt te overlijden. Een nabestaandenpensioen is een onderdeel van de pensioenregeling via de werkgever. Het nabestaandenpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan de nabestaanden.

Nationaal Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie bij het afsluiten van een hypotheek. Wanneer je een hypotheek afsluit met NHG biedt dit je extra zekerheid. Indien je de hypotheek niet zelf meer kunt opbrengen en je woning moet gedwongen worden verkocht , dan wordt onder voorwaarden de restschuld aan de geldverstrekker betaald. Sluit je een hypotheek met NHG dan betaal je een lager rentetarief.  

 

Notaris

De notaris legt in notariële akten afspraken vast. Hij regelt de juridische zaken rondom de verkoop van een huis en de hypotheek. Hij zorgt voor de overdrachtsakte en registratie bij het kadaster en voor het opstellen van de hypotheekakte. Daarnaast stelt de notaris ook testamenten, huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten op.

O

Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die je betaalt aan de gemeente voor het eigendom en het gebruik van je huis. Het tarief van de onroerendzaakbelasting is per gemeente verschillend. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde van de woning.

Ontbindende voorwaarden

In het koopcontract van de woning kun je ontbindende voorwaarden opnemen. Dit zijn voorwaarden die het mogelijk maken om kosteloos van de koop af te zien als je niet kunt voldoen aan die voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het niet tijdig rondkrijgen van de financiering of het krijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Je tekent het contract dan onder voorbehoud van financiering of onder voorbehoud van Nationale Hypotheek Garantie.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, dekt schade aan je huis. Denk daarbij aan schade die is ontstaan door storm, brand of inbraak. Als je een hypotheek afsluit, verplicht de geldverstrekker je om je huis voldoende te verzekeren.

Ouderdomspensioen

Als je met pensioen gaat verandert je inkomen. Het bestaat dan uit AOW dat je via de overheid ontvangt en het pensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever. Deze laatste wordt ook wel eens ouderdomspensioen genoemd.

Overbruggingshypotheek

Als je een andere woning hebt gekocht maar je oude huis is nog niet verkocht dan kun je voor de te verwachte overwaarde een overbruggingshypotheek afsluiten. Dit is een tijdelijke hypotheek. Het bedrag dat je leent is gelijk aan de te verwachte overwaarde. Na verkoop van je oude huis, los je de overbruggingshypotheek weer af.

Overdrachtsbelasting

Je moet overdrachtsbelasting betalen bij de overdracht van een bestaand huis. Het tarief is 2% van de aankoopwaarde. Meestal betaalt de koper deze belasting. Voor een nieuwbouwhuis hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. In sommige gevallen geldt dit wel voor de grond.

Oversluiten

Je kunt je hypotheek oversluiten. Dit komt er op neer dat je je oude hypotheek aflost en je een nieuwe hypotheek afsluit. Vaak wordt dit gedaan om betere voorwaarden of een lagere rente te verkrijgen.

Overwaarde

Je hebt overwaarde op een huis als de waarde van je huis hoger is dan de hypotheek die je hebt.

P

Paseerdatum / Passeren

De passeerdatum is de dag waarop de akte passeert bij de notaris. En daarmee bedoelen we het ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte door koper, verkoper en notaris.

Premiedepot

Het premiedepot is een rekening waarop een saldo staat waarmee de premies van de levensverzekering worden betaald.

Projectrente

De projectrente is de rente die bij bepaalde nieuwbouwprojecten wordt aangeboden door hypotheekverstrekkers. Vaak gelden hiervoor wel bepaalde voorwaarden.

R

Rentebedenktijd

De rentebedenktijd is de periode waarin je zelf kunt kiezen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Meestal is de rentebedenktijd aan het einde van je rentevast periode. Zo heb je bijvoorbeeld 1 of 2 jaar om te bepalen wanneer je de nieuwe hypotheekrente opnieuw vastzet. Maak je daar geen gebruik van? Dan ontvang je het gebruikelijke verlengingsvoorstel. Hypotheken met rentebedenktijd zijn vaak duurder dan hypotheken met een vaste rentevaste periode.

Rentemiddelen / rentemiddeling

Rentemiddeling biedt je de mogelijkheid om tussentijds een nieuwe rentevaste periode af te spreken met je geldverstrekker. Je hoeft dan niet te wachten tot het einde van je rentevaste periode om een lagere rente te krijgen. Kies je voor rentemiddeling dan zet je je rente voor een nieuwe periode vast. De nieuwe rente die je gaat betalen wordt bepaald door het gemiddelde van je huidige hypotheekrente en de actuele marktrente. Daarbij wordt rekening gehouden met de rentevaste periodes. Stel dat je nu een rente van 5% betaalt. En deze rente staat nog 2 jaar vast. De marktrente voor een rentevaste periode van 10 jaar is echter 3,5%. Door de rente te middelen blijf je gewoon bij je huidige geldverstrekker en betaal je de komende 10 jaar een lagere rente. Je nieuwe rente wordt als volgt berekend:

(A + B )/ C = middelingsrente

A = huidige contractrente x restant rentevastperiode
B = marktrente x (nieuwe rentevastperiode -/- restant oude rentevastperiode)
C = nieuwe rentevastperiode

A = 5 x 24 maanden = 120
B = 3,5 x (120-24 maanden) = 336
C = 120

In dit voorbeeld wordt de nieuwe rente dan (120+336) / 120 = 3,80%

Rentevaste periode

De hypotheekrente wordt bij het afsluiten van je hypotheek voor een bepaalde tijd vastgezet. Aan het einde van de rentevast periode wordt door de geldverstrekker een voorstel gedaan voor een nieuwe rentevaste periode.

Renteverlies tijdens bouw

Als je een nieuwbouwwoning koopt dan passeert de hypotheek voor aanvang van de bouw al bij de notaris. De geldverstrekker boekt het hypotheekbedrag dan over naar een bouwdepot. Vanuit dit depot worden de facturen van de aannemer betaald. Je betaalt al rente over je hypotheekbedrag. Daar staat tegenover dat je over het bouwdepot rentevergoeding ontvangt. Dit is vaak gelijk aan het rentepercentage van je hypotheek. Tijdens de bouw wordt het depot steeds kleiner en daarmee wordt de ontvangen rentevergoeding lager. Tijdens de bouw ga je steeds meer rente betalen. Dit wordt het renteverlies tijdens de bouw genoemd. Het is mogelijk om dit renteverlies mee te financieren in je hypotheek.

Restschuld

Er is sprake van restschuld als de verkoopopbrengst van je woning lager is dan de hypotheek die je op dat moment hebt. 

S

Samenlevingscontract

Als je gaat samenwonen is het verstandig om een aantal zaken vast te leggen in een samenlevingscontract. Denk aan de verdeling van de kosten voor bijvoorbeeld boodschappen en woonlasten en de verdeling van de bezittingen als je uit elkaar gaat. In het samenlevingscontract kun je een verblijvingsbeding opnemen. Je regelt dan dat als je partner overlijdt je de gemeenschappelijke bezittingen (zoals jullie woning) mag houden. Is dit niet geregeld dan kunnen andere nabestaanden (erfgenamen) er aanspraak op maken.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek bestaat uit 2 delen: de lening waar je rente over betaalt en een spaarverzekering waarvoor je premie betaalt. Via de spaarverzekering spaar je voor de aflossing van je hypotheek. De rentevergoeding die je over het saldo krijgt, is meestal gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt. Daarom heb je met een spaarhypotheek de zekerheid dat je aan het eind van de looptijd de hypotheek volledig aflost.

Spaarpolis

Een spaarpolis is hetzelfde als een spaarverzekering of kapitaalverzekering.

Splitsingsakte

Je ontvangt een splitsingakte als je een appartement koopt. In de akte staat de verdeling van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes, de rechten en plichten van alle eigenaren, de verdeling van het stemrecht en welk aandeel elke eigenaar moet bijdragen in de kosten voor het appartementencomplex.

Startershypotheek

Een startershypotheek is de naam voor een hypotheekvorm voor als je je eerste huis gaat kopen. Je kunt kiezen uit de vorm annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Een startershypotheek is niet hetzelfde als een starterslening.

Starterslening

De Starterslening is een aanvullende lening naast de hypotheek. Het overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat je volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maximaal kunt lenen. De eerste drie jaar betaal je geen rente en aflossing voor de Starterslening. Je hebt dus de eerste drie jaar geen extra woonlasten. Als je inkomen na drie jaar is gestegen, ga je wel rente en aflossing betalen. Is dat niet het geval, dan kun je een hertoets aanvragen. De Starterslening wordt aangeboden via de gemeente. Niet elke gemeente in Nederland biedt deze mogelijkheid. De voorwaarden verschillen ook per gemeente.

T

Taxatie

Een taxatie is een waardebepaling van het huis door een taxateur. Je hebt een taxatie nodig als je een hypotheek wilt sluiten en soms ook om je huis te verzekeren. Om de waarde te bepalen kijkt de taxateur naar: de staat van onderhoud, inhoud en oppervlakte, functionele indeling, constructie en kwaliteit, mate van isolatie, ligging en omgeving, bestemmingsplan, verplichtingen en recht (denk aan erfpacht en overpad) en de marktsituatie.

Toetsrente

De toetsrente is een standaard rentepercentage waarmee wordt gerekend bij het vaststellen van de maximale hypotheek. Als je kiest voor een hypotheek met een rentevaste periode die korter is dan 10 jaar dan moet er minimaal met dit voorgeschreven rentepercentage worden gerekend.

Transportakte

De transportakte, ook wel overdrachtsakte genoemd, is de officiële akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de overdracht van bestaand onroerend goed of bouwgrond.

U

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Dit is een overzicht van je pensioenopbouw dat je elk jaar ontvangt. Je ziet precies hoe hoog het pensioen is waar je recht op hebt.

United-Link verzekering

Ook een United-Linkverzekering is een beleggingsverzekering. Het lijkt op een Universal-Life verzekering. Het verschil zit in de manier waarop de kosten en risicopremies worden betaald. Bij een United-Link verzekering worden de kosten en risicopremies van de betaalde premie afgehaald, voordat er mee wordt belegd. Bij een Universal-Life verzekering wordt de premie eerst belegd en daarna worden van het beleggingssaldo de kosten en risicopremies afgetrokken.

Universal-Life verzekering

Een Universal-Life verzekering is een beleggingsverzekering. Je betaalt een premie waar vervolgens mee wordt belegd. Het geld wordt ingelegd bij beleggingsfondsen die de verzekeraar aanbiedt. Uit het saldo worden de kosten en risicopremies onttrokken. De opbrengst van de verzekering is afhankelijk van de beleggingsresultaten.

V

Variabele rente

Een variabele rente is een rente die varieert per dag, maand of kwartaal. Je betaalt dus geen vast rentepercentage.

Vaste rente

Een vaste rente houdt in dat je rente voor een bepaalde periode vast zet. Deze periode wordt ook wel rentevaste periode genoemd. Denk daarbij aan 1 jaar vast, 5 jaar maar ook 30 jaar.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wanneer je een woning koopt in een complex met meerdere woningen, dan word je naast eigenaar van de woning ook mede-eigenaar van het complex. Dit is het geval bij appartementen en flatgebouwen. Volgens de wet ben je dan automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren zorgt voor een reservefonds voor onder andere onderhoud van het complex. 

Verpanden

Bij verpanding van een levensverzekering worden de rechten uit de polis overgedragen aan de geldverstrekker. Wanneer de polis tot uitkering komt (bijvoorbeeld bij overlijden of aan het eind van de looptijd), wordt met de uitkering de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost. Door ondertekening van de hypotheekakte (met daarin meestal een clausule over verpanding) of een aparte zogenoemde pandakte geef je toestemming voor de verpanding. Op basis van deze akte zal de verzekeringsmaatschappij de verpanding vastleggen in de polis.

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract is eigenlijk een misleidende term, want als je een voorlopig koopcontract tekent, dan is de koop wel degelijk definitief (onder voorbehoud van vastgelegde ontbindende voorwaarden) en de drie dagen bedenktijd. Het ‘voorlopige’ zit in het feit dat voor de overgang van eigendom nog levering nodig is.

Vrij op naam

Als je een huis koopt op basis van vrij op naam (v.o.n.) dan zijn de notariskosten en overdrachtsbelasting voor rekening van de verkoper. Dit is het geval bij de meeste nieuwbouwwoningen.

W

Waarborgsom

De verkoper wil graag zekerheid van de koper bij de verkoop van zijn woning. Hij vraagt dan om een waarborgsom. Deze waarborgsom is meestal 10% van de koopsom. Komt de koper de verplichtingen uit het koopcontract niet na, dan ontvangt de verkoper deze waarborgsom.   

Werkgeversverklaring

Als je een hypotheek wilt aanvragen heb je een werkgeversverklaring nodig. Dit is een formulier die je werkgever invult. Hierin staat wat je inkomen is en of je een vast of een tijdelijk contract hebt.
De meeste bedrijven hebben een werkgeversverklaring die je bij je leidinggevende of de afdeling HR/Personeelszaken kan opvragen. Je kunt ook op de website van NHG zelf een werkgeversverklaring downloaden en door je werkgever in laten vullen. 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De WIA is een uitkering waar je mogelijk recht op hebt als je langer dan 104 weken arbeidsongeschikt bent. De WIA bestaat uit twee delen:

IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
Ben je volledig arbeidsongeschikt en is er niet of nauwelijks kans op herstel? Dan heb je recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Om aanspraak te maken op deze uitkering moet je minimaal 80% arbeidsongeschikt zijn. De uitkering die je dan ontvangt, bedraagt 75% van je laatstverdiende loon. Hiervoor geldt wel een maximum.

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)
De WGA is bedoeld voor werknemers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn of voor mensen die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn, maar waarbij een redelijke kans op herstel is.Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een uitkering.

De WGA bestaat uit twee delen. Eerst ontvang je een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering is tijdelijk. De eerste twee maanden ontvang je 75% van je loon, daarna wordt dit 70%. Je ontvangt de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden, afhankelijk van je arbeidsverleden. Na deze periode wordt gekeken of je nog (gedeeltelijk) werkt. Op basis daarvan wordt gekeken op welke uitkering je recht hebt: loonaanvullinguitkering of een vervolguitkering.

Woonlastenverzekering

Met een woonlastenverzekering kun je jezelf verzekeren voor inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid en / of werkloosheid. Als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt, heeft dit grote gevolgen voor je inkomen. Je wilt voorkomen dat je in zo’n situatie je woonlasten niet kunt betalen. Word je arbeidsongeschikt of werkloos? Dan keert de woonlastenverzekering iedere maand een bedrag aan je uit. Bij het afsluiten van de verzekering bepaal je zelf hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren.

Woonquote

De woonquote is een percentage van je inkomen dat aangeeft welk deel van je inkomen je mag gebruiken voor de betaling van je hypotheek. De woonquote bepaalt mede de maximale hypotheek die je kunt krijgen. In overleg met het Nibud worden de woonquotes jaarlijks vastgesteld.

WOZ-waarde

De gemeente stelt de waarde van je woning vast. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor hoe de waarde wordt bepaald. Periodiek wordt de WOZ-waarde herzien. Deze waarde dient voor de berekening van de onroerendezaakbelasting en eigenwoningforfait (EWF).

WW-uitkering

Als je buiten je schuld om je baan (of een deel van je baan) verliest, heeft dat gevolgen voor je inkomen. Op grond van de Werkloosheidswet kun je een WW-uitkering aanvragen. Je WW-uitkering is je tijdelijke inkomen terwijl je een nieuwe baan zoekt. Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Hoe lang je een WW-uitkering ontvangt, hangt af van je arbeidsverleden. De hoogte van de WW-uitkering is, hangt af van je gemiddelde salaris in het jaar ervoor. De eerste 2 maanden ontvang je 75% van je loon. Daarna wordt dat 70%. Net als voor alle Sociale Voorzieningen geldt er een maximum loon waarover je WW-uitkering wordt berekend.

Z

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer ben je is eigenaar van een eigen bedrijf. Ben je zelfstandige ondernemer dan kan het soms lastig zijn om een hypotheek te krijgen. Dit komt omdat je geen maandelijks vast inkomen hebt. Geldverstrekkers kijken daarom naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

Ziektewet

Ben je ziek en heb je geen vaste baan? Bijvoorbeeld omdat je uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent? Dan kun je soms een ziektewetuitkering krijgen. In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch een inkomen hebben. De hoogte van je uitkering is meestal 70% van het gemiddelde dat je verdiende voordat je ziek werd.

Zorgverzekeringswet (ZvW)

In de zorgverzekeringswet staat dat iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, een basisverzekering voor zorg moet afsluiten.